• +31 (0)614250654
 • info@WOWballonnen.nl
 • Poststraat 1, 5801BC Venray

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen WOWballonnen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als WOWballonnen zaken/diensten van derden huurt/koopt/afneemt en deze aan u levert. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 2. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 3. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Wanneer is er een overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van WOWballonnen zijn vrijblijvend en gelden 14 dagen, tenzij in de offerte iets anders staat. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag WOWballonnen de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening. De offerte moet ondertekend worden teruggestuurd aan WOWballonnen. De overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging van Wowballonnen of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door WOWballonnen.
 2. Offertes dienen minimaal 2 weken voor levering ondertekend retour te zijn om levering te kunnen garanderen.
 3. Wanneer u een bestelling plaatst op basis van de door WOWballonnen aangeleverde prijslijsten, ontvangt u van WOWballonnen een schriftelijke bevestiging. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van WOWballonnen of doordat feitelijk wordt begonnen met de levering door WOWballonnen.
 4. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag WOWballonnen dit doorberekenen aan u.
 5. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door WOWballonnen gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

Artikel 3 Ballondecoraties

 1. WOWballonnen zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en WOWballonnen mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.
 3. Het risico van de zaken gaat over van WOWballonnen op u, op het moment dat de zaken in uw feitelijke macht of die van uw hulppersoon komen.
 4. De zaken worden door WOWballonnen bij u afgeleverd op het door u doorgegeven adres. U moet ervoor zorgen, dat de plaatsen waar WOWballonnen de zaken moet afleveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
 5. Levering vindt alleen plaats op de begane grond, tenzij anders afgesproken.
 6. U moet de zaken afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen aanvullende kosten in rekening gebracht worden.
 7. De levering van de zaken vindt plaats op de nader afgesproken datum.
 8. De kosten van levering, waaronder verpakking, transport, reiskosten en transportverzekering zijn voor uw rekening. Deze kosten zijn meegenomen in de offerte die u van WOWballonnen heeft ontvangen.
 9. Wanneer WOWballonnen dit nodig acht, mag zij u verplichten een waarborgsom te voldoen ter waarborg van bepaalde zaken.
  Borg is van toepassing op alle ballondecoratie frames, ballonexploder, ballon releasenet, helium huurfles deze kosten worden vermeld in de offerte

Artikel 4 Wat kunt u van WOWballonnen verwachten

 1. WOWballonnen zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. WOWballonnen zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. WOWballonnen heeft een inspanningsverplichting.
 2. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal WOWballonnen ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen.
 3. WOWballonnen zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover WOWballonnen behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.
 4. Bij een ballondecoratie ontvangt u enkele reserve ballonnen. Bij levering wordt uitgelegd hoe u ballonnen eenvoudig kunt vervangen. WOWballonnen geeft geen garantie op de ballonnen omdat deze erg weersafhankelijk zijn.

Artikel 5 Wat zijn uw verplichtingen

 1. U moet alle gegevens, die WOWballonnen nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan WOWballonnen overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 2. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen, zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
 3. U bent verplicht om de uitgevoerde werkzaamheden en de ballondecoraties, direct na levering te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk telefonisch en binnen twee dagen schriftelijk aan WOWballonnen worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende werkzaamheden geacht te zijn uitgevoerd en de verhuurde zaken te zijn geleverd, zonder gebreken en wordt ervan uitgegaan dat WOWballonnen conform de overeenkomst heeft gehandeld.
 4. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct telefonisch en binnen twee dagen schriftelijk te worden gemeld aan WOWballonnen zodat WOWballonnen in staat is ter plaatse de juistheid van deze klacht te onderzoeken en zo nodig reparaties te verrichten.
 5. U moet ervoor zorgen dat:
 • WOWballonnen op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 • WOWballonnen tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). U overlegt hierover met WOWballonnen als dat nodig is;
 • Wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, zorgt u ervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat WOWballonnen met zijn werkzaamheden begint, zodat WOWballonnen onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. Indien dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;
 • WOWballonnen binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien WOWballonnen de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
 • WOWballonnen tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van overtollige materialen e.d.;
 • WOWballonnen kan beschikken over aansluit mogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, water e.d. De energiekosten komen voor uw rekening;
 • de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van WOWballonnen opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden;
 • WOWballonnen gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen, zonder dat hieraan voor WOWballonnen kosten zijn verbonden.
 1. U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, frames, gereedschappen en machines e.d. die WOWballonnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u heeft opgeslagen.
 2. U staat WOWballonnen toe naam duidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 3. U bent verplicht WOWballonnen te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. alles in de ruimste zin des woord.
 4. Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, bent u gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.
 5. Ballondecoraties blijven buiten slechts enkele dagen goed, dit is erg afhankelijk van de weersinvloeden, zon, regen, storm enz. Wij raden u aan om ballonnen bij een temperatuur boven de 23 graden in de schaduw te plaatsen en s’nachts binnen.

 

 

Artikel 6 Huur frames en apparaten bij

 

ballondecoratie

 1. In de ballondecoraties zit een frame. Dit frame is op huurbasis.
 2. U zal het aan u verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door WOWballonnen verschafte bedienings-, veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.
 3. U zal de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken met uiterste zorg behandelen en gevaarlijke situaties te allen tijde voorkomen.
  Wanneer u hier niet voor zorgt en er schade ontstaat, is de gehele schade voor uw rekening.
 4. Het is verboden, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen locatie.
 5. Het is niet toegestaan de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WOWballonnen.
 6. U mag geen veranderingen, van welke aard dan ook, aan de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aanbrengen en/of deze zaken beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze (uiterlijk) te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WOWballonnen.
 7. Wanneer WOWballonnen uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen aan het verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor uw rekening zijn.
 8. U zal op het overeengekomen tijdstip de verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, identiek zoals ontvangen, in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking stellen, dan wel afleveren aan gebruiker. De zaken dienen schoon ter beschikking te worden gesteld, wanneer dit niet het geval is zal Partyhome reinigingskosten in rekening brengen.
 9. U brengt de gehuurde frames van de decoraties tijdig retour binnen: 3 dagen voor xxl frame boog,

2 weken voor pilaren en bogen,
3 dagen voor balloonexploder/ballonnennet/ afzetpaaltjes

Bij het niet tijdig retour brengen van de frames wordt er een boete van €2,50 per dag in rekening gebracht.

Bij het niet terug brengen van de frames wordt de nieuwprijs voor aanschaf van de frames bij u in rekening gebracht.

Het moment van teruggave is het moment waarop WOWballonnen al de verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.

 

Artikel 7 Entertainment

 1. Wanneer u diensten afneemt van WOWballonnen met betrekking tot entertainment dient u ervoor te zorgen dat de locatie, in het bijzonder het podium, in zodanige staat verkeerd dat de diensten kunnen worden uitgevoerd zonder het treffen van verdere voorzieningen. Bij regenweer is de plek overdekt d.m.v minimaal een partytent.
 2. U zorgt ervoor dat:

o er drinken aanwezig is voor de medewerkers van WOWballonnen;
o laden en lossen dichtbij het evt.podium mogelijk is;
o er voldoende parkeergelegenheid is;
o wanneer u zorg draagt voor de licht- en/of geluidinstallatie, de apparatuur geheel op orde is.

Enige complicatie zullen voor uw rekening en risico zijn.

 1. U bent verantwoordelijk voor enige hinder van de bezoekers en/of het publiek en dient dan ook voor voldoende assistentie te zorgen om enige hinder te voorkomen. U bent ook verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers en/of het publiek. Hieronder valt ook de verantwoordelijkheid voor enige schade die ontstaat door het openbaar maken of verkopen van door bezoekers en/of publiek gemaakt foto ́s, video ́s of andere beeldmaterialen.
 2. BUMA/STEMRA/SENA rechten komen voor uw rekening, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen
 3. U zal er voor zorgen dat WOWballonnen na het aflopen van de overeengekomen showtijd, direct kan beginnen met afbouwen.
 4. Wanneer er zich omstandigheden voordoen waardoor er geen voldoende veilige uitvoering van het optreden mogelijk is, mag WOWballonnen geheel of gedeeltelijk geen doorgang geven aan de uitvoering van de afgesproken diensten zonder dat zij enige aansprakelijkheid hiervoor draagt.
 5. Op uw verzoek kan de showtijd worden verlengd, de duur van de verlenging zal als meerwerk achteraf worden gefactureerd.
 6. Tijdens de show is er een volwassene in de buurt om alles in goede banen te leiden. De entertainer is geen oppas

Artikel 8 Betaling

In de offerte zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.

 1. Alle kosten zijn inclusief btw.
 2. Borg geldt voor de verhuur van zaken voor maximaal ( zie artikel 6.8 huur frames)

3 dagen voor xxl frame boog,
2 weken voor pilaren en bogen,
3 dagen voor balloonexploder/ballonnennet.
Wanneer u de zaken langer wilt huren, zal hiervoor een meerprijs worden berekend.

 1. WOWballonnen heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor WOWballonnen met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met WOWballonnen schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 2. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag WOWballonnen haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 3. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaam/zaken zullen mondeling worden besproken en apart aan u in rekening gebracht.
 4. WOWballonnen verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 14 dagen na de factuurdatum maar uiterlijk 2 dagen vóór de levering te zijn voldaan.
 5. Bedrijven hebben de mogelijkheid om achteraf te betalen (met een betalingstermijn van 30 dagen) mits er voor is gekozen de decoraties te laten bezorgen en op te halen.
 6. Voor bedrijven geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn van 30 dagen, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Daarbij betaald u € 40,- extra administratie kosten. Bij niet betalen schakelen wij een incasso bureau in. U moet dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van WOWballonnen betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 7. WOWballonnen heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is WOWballonnen bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
 8. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan WOWballonnen laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend.

Artikel 9 Annuleren

 1. Als u de overeenkomst met betrekking tot ballondecoratie annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door WOWballonnen gemaakt moeten worden en de kosten die WOWballonnen al heeft gemaakt (waaronder winstderving) met een minimum zoals opgenomen in onderstaande staffel:
  • *  bij annulering tot 14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de offerte/overeenkomst;
  • *  bij annulering 14 dagen of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 100% van de offerte/overeenkomst.
 2. Als u de overeenkomst met betrekking tot entertainment annuleert, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door WOWballonnen gemaakt moeten worden en de kosten die WOWballonnen al heeft gemaakt (waaronder winstderving) met een minimum zoals opgenomen in onderstaande staffel:
 • Bij annulering 40 tot 15 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de offerte/overeenkomst;
 • bij annulering langer dan 15 dagen korter dan 7 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 75% van de offerte/overeenkomst;
 • bij annulering 7 dagen of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 100 % van de offerte/overeenkomst.
 1. WOWballonnen mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
  * u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
  * er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.

WOWballonnen hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.

 1. WOWballonnen heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.

 

Artikel 10. Webshop

 1. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van WOWballonnen zijn inclusief btw (tenzij anders vermeld) en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
 2. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde zaken. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de zaken. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.
 3. Alle afbeeldingen op de site zijn eigendom van WOWballonnen en mogen alleen na schriftelijke toestemming van WOWballonnen gebruikt worden.
 4. De aansprakelijkheid  voor auteur rechtelijk beschermde afbeeldingen voor aangeleverde foto’s voor fotoballonnen ligt bij de consument.
 5. U heeft een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de artikelen. (helium gevulde ballonnen vallen buiten de bedenktijd)
 6. Helium gevulde ballonnen kunnen tot 1 dag voor verzending worden geannuleerd (fotoballonnen 1 week voor verzending)
 7. Als u artikelen binnen 14 dagen retour wilt zenden neemt u hiervoor eerst contact op met WOWballonnen. De kosten voor retourzending zijn voor de consument. Na de producten in goede staat te hebben ontvangen zal WOWballonnen binnen 2 dagen het bedrag terug storten op uw rekening.

Artikel 11. Overmacht

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor WOWballonnen niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen/zaken kan leveren, zonder dat dat de schuld van WOWballonnen is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van WOWballonnen.
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, stroomstoring tijdens een optreden, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van WOWballonnen.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag WOWballonnen de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. WOWballonnen is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.
 5. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor uw werknemers en door u ingeschakelde derden.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. U mag het werk van WOWballonnen niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij WOWballonnen hiervoor toestemming aan u geeft. WOWballonnen heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van WOWballonnen en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. WOWballonnen verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. WOWballonnen kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 2. WOWballonnen is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening wanneer zij, nadat u WOWballonnen in gebreke heeft gesteld, niet (tijdig) heeft gehandeld zoals van en redelijk vakbekwaam dienstverlener mag worden verwacht. Dit geldt ook in het geval WOWballonnen derden inschakelt voor de uitvoering van de dienstverlening.
 3. WOWballonnen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. WOWballonnen is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Als WOWballonnen aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van WOWballonnen, Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is WOWballonnen slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 2. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van zaken is van vergoeding uitgesloten.
 3. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan WOWballonnen.
 4. De informatie op de internetsite wordt door WOWballonnen met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. WOWballonnen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 5. WOWballonnen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
 6. Iedere aansprakelijkheid van WOWballonnen vervalt wanneer u niet binnen 3 maanden nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u WOWballonnen niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, WOWballonnen daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 15 Wijziging van deze voorwaarden

 1. WOWballonnen kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. WOWballonnen kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 16 Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee weken nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan WOWballonnen worden voorgelegd.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Referenties van klanten